Levéltári információk

 

Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Közlöny 2015. évi 150. számában került közzétételre a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIV. törvény, illetve a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2015. (X. 14.) Korm. rendelet. Hivatkozott jogszabály módosítások szerint az akkori kárpótlási hatóságként működő Igazságügyi Hivatal kárpótlási iratokra vonatkozó irattárazási, archiválási feladatait a VERITAS Történetkutató Intézet levéltára (továbbiakban: VERITAS levéltár) látja el a jövőben, továbbá az iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a levéltári törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet.

Fenti jogszabály módosítások értelmében a rendszerváltás óta tartó magyarországi kárpótlási eljárások iratai immár a VERITAS levéltár őrizetébe kerültek. Az iratok között megtalálható a kárpótlási jogszabályokban meghatározott kárpótlásra jogosító, a II. világháború, illetve a kommunista diktatúra idején elszenvedett sérelmek miatt benyújtott valamennyi:

 • vagyoni kárpótlási (magántulajdon sérelme miatt benyújtott igények) kérelem,
 • személyi kárpótlási (életelvesztés, vagy szabadságkorlátozás miatti ügyek) kérelem,
 • politikai rehabilitációs nyugdíjrendezési ügy (szabadságkorlátozás miatti szolgálati idő igazolása),
 • nemzeti gondozási ügy (szabadságkorlátozáshoz kapcsolódó egészségkárosodás miatti kérelmek).

Konkrét kárpótlási célú kérelmeken kívül az iratanyag részét képezik még a kárpótlási célú termőföldárverések iratai, és a kárpótlási hatóságok működése során keletkezett igazgatási iratanyag is.

Tájékoztatás, adatszolgáltatás rendje

A nálunk lévő iratanyag kapcsán az adatvédelmi szabályok betartása mellett az alábbi személyek részére nyújthatunk tájékoztatást, illetve adhatunk ki iratmásolatot a kárpótlási iratanyagból:

 • A korabeli kárpótlási kérelmet benyújtó ügyfél (A beazonosításhoz szükséges az ügyfél személyazonosításra szolgáló adatai).
 • A korabeli kárpótlási kérelmet benyújtó ügyfél elhalálozása esetén polgári jogi örököse. (Az örökösödési jogviszony igazolására szolgálhat pl.: hagyaték átadó végzés, öröklési bizonyítvány).
 • 1.) és 2.) pontban meghatározott személyek meghatalmazottjai (Az írásbeli meghatalmazást közokiratokba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni).
 • Fentiektől eltérő, harmadik személy részére, ha jogainak vagy érdekének érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Ebben az esetben szükséges annak igazolása, hogy milyen eljáráshoz kívánja felhasználni a kérelmező az iratanyagot, például:
 • hadigondozási ügyben kibocsátott hatósági végzés, határozat;
 • közjegyzői eljárás során kiadott döntés;
 • bírósági eljárás során kibocsátott döntés.

Az adatszolgálás teljesítéshez a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a fentiekben felsorolt valamelyik jogosulti körbe tartozik. Kérjük, hogy az igazoló dokumentumokkal együtt a mellékelt kérelmet és nyilatkozatot kitöltve és aláírva küldje meg részünkre elektronikus levél formájában a leveltar@veritas.gov.hu, vagy postai úton (1093 Budapest, Zsil u. 2-4.) címre.

Bővebb felvilágosítás miatt kérjük, forduljon munkatársainkhoz az alábbi telefonszámokon munkaidőben (hétfő–csütörtök 8-16:30 között, pénteken 8-14 óráig) +361 7953917 vagy +361 7953869.